ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
(w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną)


§1
Pojęcia

Pojęcia używane w niniejszym Regulaminie mają znaczenia jak niżej:
1) Sprzedawca – Euforia Barbara Drabczyk z siedzibą w Wadowice, ul. Emilii i Karola Wojtyłów 17, NIP 551-240-26-55 dostarczający Towary za pośrednictwem Serwisu.
2) Użytkownik– usługobiorca, przedsiębiorca lub konsument, kupujący, każdy, kto korzysta z Towarów udostępnianych za pomocą Serwisu przez Sprzedawcę.
3) Serwis – system aplikacji internetowych stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki, w tym graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami udostępniony pod domeną www.nowepokoleniepmu.pl
4) Towary- rzeczy ruchome oznaczone co do gatunku lub co do tożsamości będące przedmiotem dostawy na zamówienie Użytkownika przez Sprzedawcę w wykonaniu umowy zawartej bez jednoczesnej obecności Stron.
5) Potwierdzenie Realizacji- zawiadomienie Użytkownika na wskazany przez niego adres mailowy przez Sprzedawcę o przyjęciu oferty i realizacji zamówienia zawierające potwierdzenie treść oferty (umowy), w tym cenę, dane dotyczące Towaru oraz szczegóły dostawy.
6) Dostarczanie Produktów - sprzedaż Towarów.
7) Mail – adres poczty elektronicznej;
8) Strony - Sprzedawca i Użytkownik.

§2
Postanowienia Ogólne

1. Właścicielem Serwisu jest Sprzedawca.
2. Regulamin określa rodzaje oraz warunki dostarczania Usług/ Towarów* (należy wybrać jedną z wersji)za pomocą Serwisu przez Sprzedawcę oraz zasady korzystania z Serwisu, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
3. Regulamin jest dostępny w Serwisie w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie.
4. Jeżeli zajdzie konieczność zmiany Regulaminu, Sprzedawca udostępnieni w Serwisie jego nową wersję, o czym zawiadomi Użytkownika zamieszczając treść Regulaminu i postanowienia, które uległy zmianie na głównej stronie Serwisu. Regulamin w zmienionej wersji będzie wchodzić w życie nie wcześniej niż 14 dni po dniu udostępnienia jego nowej wersji i zamieszczeniu informacji w Serwisie o dokonanej zmianie w Serwisie. Użytkownicy zarejestrowani w Serwisie zostaną dodatkowo poinformowani mailem o zmianie Regulaminu co najmniej na 14 dni przed wejściem zmiany w życie. Jeżeli Użytkownik, który nie akceptuje zmiany Regulaminu jest zobowiązany poinformować Sprzedawcę o braku akceptacji w terminie 14 dni od daty z jaką wprowadzono informację do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jej treścią . Do Dostarczania Towarów ma zastosowanie Regulamin w brzmieniu obowiązującym na dzień zawarcia umowy.
5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści innych niż określone Regulaminem, reklamowych lub o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać wadliwe funkcjonowanie Serwisu. W razie otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze danych dostarczanych przez Użytkownika, Sprzedawca może uniemożliwić dostęp do tych danych.

§3
Rodzaj i zakres działalności

Sprzedawca prowadzi działalność polegającą na Dostarczaniu (sprzedaży) Towarów literackich.

§4
Zawarcie Umowy

1. Informacje zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty zawarcia umowy dotyczącej oferowanych w nim Towarów, tylko zaproszenie do składania ofert.
2. Przyjęcie zaproszenia do zawarcia umowy następuje poprzez złożenie zamówienia, o którym mowa w §5.
3. Przez prawidłowe złożenie zamówienia Użytkownik składa Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy. Oferta wiąże Użytkownika przez 7 dni od chwili dojścia do niego potwierdzenia otrzymania oferty na wskazany przez Użytkownika adres mailowy.
4. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 4 nie stanowi przyjęcia oferty jest nim dopiero Potwierdzenie Realizacji, które powinno zostać wysłane niezwłocznie. Jeżeli Sprzedawca nie wyśle Potwierdzenia Realizacji na wskazany przez Użytkownika adres mailowy w terminie 3 dni od chwili otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia otrzymania oferty, oferta wygasa.
5. Chwilą zawarcia Umowy jest chwila otrzymania przez Użytkownika Potwierdzenia Realizacji.
6. Umowa dochodzi do skutku po cenach i na warunkach, które obowiązywały w chwili złożenia przez Użytkownika oferty, która została następnie przyjęta przez Sprzedawcę.

§5
Składanie Zamówienia

1. Składanie zamówienia następuje poprzez:
a) wybór Towarów oferowanych w Serwisie,
b) wysłanie formularza zamówienia w formie elektronicznej ze strony Serwisu.
2. W potwierdzeniu otrzymania zamówienia zostanie wysłany unikalny kod pozwalający na identyfikację zamówienia oraz Użytkownika.

§6
Realizacja Zamówienia

1. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy, o ile Regulamin nie stanowi inaczej. Szczegółowe zasady realizacji zamówień na określone Towary) zawarte są w opisach danego Towaru.
2. Jeżeli nie można będzie zrealizować zamówienia w terminie określonym w niniejszym Regulaminie z uwagi na brak dostępności Towaru, Sprzedawca powiadomi o tym niezwłocznie Użytkownika telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zmienionego terminu realizacji zamówienia wszystko co do tej pory Strony świadczyły ulegnie zwrotowi w stanie niezmienionym i żadna ze Stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.

§7
Dostawa Towaru

1. Zamówione Towary zostaną dostarczone w sposób wskazany w formularzu zamówienia, o którym mowa w §5 ust. 1.
2. W przypadku, gdy Użytkownik wybrał dostarczenie Towaru za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora szacunkowy termin dostawy na terenie Polski wynosi od 3 do 5 dni roboczych od dnia Potwierdzenia Realizacji. Jeżeli Użytkownik wybierze dostarczenie priorytetem szacunkowy termin dostawy na terenie wynosi od 2 do 4 dni roboczych.
3. W przypadku, gdy Użytkownik wybrał dostarczenie Towaru za pośrednictwem kuriera, szacunkowy termin dostawy wynosi 1 dzień roboczy od dnia Potwierdzenia Realizacji (na terenie Polski). Sprzedawca korzysta z usług podmiotu świadczącego usługi kurierskie działającego pod firmą DPD.
Koszty poszczególnych sposobów dostawy zostały przedstawione pod linkiem podczas składania zamówienia.

§8
Odstąpienie

1. Użytkownik będący konsumentem może bez podawania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie na adres Sprzedawcy w terminie czternastu dni od dnia wydania Towaru, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi - od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. W sytuacji określonej w ust. 1 Użytkownik zwraca Sprzedawcy Towar lub to co świadczył do tej pory Sprzedawca. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w ust. 1 zwraca wpłacone pieniądze w sposób wskazany przez Użytkownika.
3. Zwrotu można dokonać tylko i wyłącznie książki nie odbezpieczonej z folii zewnętrznej.

§9
Wymagania techniczne

1. Celem korzystania z Serwisu konieczne jest:
a) połączenie z siecią Internet,
2. W razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust.1, Sprzedawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu.

§10
Polityka plików cookies

1. Sprzedawca zamieszcza pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskuje do nich dostęp. Żadne inne dane nie są gromadzone przez Serwis automatycznie.
2. Cookies są danymi informatycznymi, plikami o niewielkim rozmiarze, które są zapisywane i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika podczas odwiedzania stron www. Dane te zawierają przeważnie nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas istnienia oraz przypadkowo wygenerowany, niepowtarzalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
3. Przeglądarka internetowa zasadniczo domyślnie umożliwia przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. W każdym czasie Użytkownik może dokonać zmiany ustawień plików cookies. Użytkownik może przede wszystkim zmienić ustawienia przeglądarki internetowej poprzez zablokowanie automatycznej obsługi plików cookies bądź poprzez ustawienia informowania o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki.
4. Przez korzystanie z Serwisu, brak ustawień przeglądarki internetowej wyłączającej używanie plików cookies i kliknięcie opcji „Akceptuję”, po zapoznaniu się z komunikatem o stosowaniu przez Serwis plików cookies wyrażana jest zgoda na instalację cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
5. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wykorzystywanie przez Sprzedawcę cookies, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki, o których mowa w ust. 2 lub zrezygnować z korzystania z Serwisu.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron Serwisu do preferencji Użytkownika i optymalizacji korzystania ze stron internetowych; cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
c) dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.
6. Ustawienia przeglądarki powodujące wyłączenie cookies mogą spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach Serwisu, w szczególności wymagających logowania.
7. Cookies mogą być zbierane w urządzeniu końcowym, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji

§11
Płatności

1. Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty za zamówiony Towar.
2. Cena i inne istotne warunki związane z Towarem są każdorazowo podane w opisie publikowanym na stronach Serwisu. Ceny zawierają wszystkie podatki i cła. Nie zawierają natomiast kosztów dostawy. Szczegóły dotyczące ceny wyświetlą się podczas składania zamówienia.
3. Użytkownik jest uprawniony do dokonania przedpłaty należnej Ceny.
4. Jeżeli Użytkownik nie skorzysta z możliwości określonej w ust. 3 zapłata następuje w przy lub po dostarczeniu Towary lub wystawieniu faktury lub rachunku w jeden ze sposobów wskazanych w ust. 5 niniejszego paragrafu.
5. Zapłata jest możliwa w formie:
a) gotówkowej przy odbiorze,
b) przelewem na konto bankowe,
c) płatności poprzez bramkę płatności Przelewy24.
6. Podane w Serwisie kwoty są cenami brutto, co oznacza, że zawierają podatek od towarów i usług VAT.
7. Użytkownik wyraża zgodę i upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy oraz do wystawienia e-faktury.
8. Jeżeli Użytkownik zgłosi w formularzu zamówienia żądanie wystawienia faktury papierowej, to jest obowiązany podać żądane dane, niezbędne do wystawienia faktury.

§12
Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Użytkownik może składać reklamacje w sprawach dotyczących Towarów na piśmie, w jeden z poniższych sposobów: − pisemne oświadczenie woli, potwierdzone własnoręcznym podpisem, przesłane na adres Euforia Barbara Drabczyk, ul. Emilii i Karola Wojtyłów 17, 34-100 Wadowice,
− oświadczenie woli w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
− skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia woli przesłane mailem na adres nowepokoleniepmu@gmail.com.
2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
− oznaczenie Użytkownika (w tym jego imię i nazwisko- jeśli były podane, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją); − opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
3. Sprzedawca rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od ich otrzymania i zawiadomi składającego o wyniku rozpatrzenia reklamacji.
4. W przypadku uwzględnienia reklamacji Towar zostanie dostarczony bezpłatnie w stanie wolnym od wad. Jeżeli ponowne dostarczenie Towaru nie będzie możliwe Sprzedawca zwróci równowartość ceny w terminie 7 dni. Ponowne dostarczenie Towaru nastąpi w terminie 7 dni od dnia uwzględnienia reklamacji.

§13
Polityka Prywatności

1. Administratorem danych osobowych w stosunku do informacji podawanych przez Użytkowników podczas korzystania z Serwisu.
2. Dane osobowe Sprzedawca będzie przetwarzać zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o ochronie danych osobowych, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną w celach związanych z Dostarczaniem Towarów.
3. Dane osobowe Sprzedawca będzie przetwarzać zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o ochronie danych osobowych, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną również w celach związanych z marketingiem bezpośrednim własnych produktów i usług, jak również w celu badania rynku oraz w celach związanych z przesyłaniem informacji handlowych drogą elektroniczną od Sprzedawcy - pod warunkiem wyrażenia stosownych zgód.
4. Użytkownik wraża zgodę niniejszym i poprzez złożenie oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych w zakresie wskazanym w ust. 2 oraz w ust. 3, co następuje poprzez zaznaczenie zgody podczas składania zamówienia.
5. Użytkownik może korzystać z Serwisu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, chyba, że podanie określonych danych osobowych jest konieczne do Dostarczenia Towaru.
6. Zakres przetwarzanych danych obejmuje w szczególności następujące dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, nazwę firmy w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz do celów rozliczeń, rachunkowych - Numer Identyfikacji Podatkowej, adres, w tym adres e-mail, telefon, fax.
7. Sprzedawca jest uprawniony do przetwarzania również innych niż te wskazane powyżej w ust. 3 danych osobowych Użytkowników, jeżeli są niezbędne do realizacji zamówienia. W takim przypadku dane te będą każdorazowo wyraźnie oznaczane jako dane niezbędne do wykonania zamówienia.
8. Użytkownik wraża zgodę i udostępnia swój mail niniejszym oraz poprzez złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody co następuje poprzez zaznaczenie zgody podczas składania zamówienia, również w celu wykorzystania go przez Sprzedawcę na potrzeby działań marketingowych Sprzedawcy, polegających przede wszystkim na przesyłaniu Użytkownikom informacji handlowych dotyczących produktów i usług Sprzedawcy.
9. Jeżeli doszłoby do korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, Sprzedawca ma prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. Sprzedawca powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania oraz o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu.
10. Dane osobowe zgromadzone przez Sprzedawcę mogą być także udostępnione:
a) odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
b) innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
11. Sprzedawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
12. Użytkownikowi przysługuje prawo:
a) dostępu do swoich danych osobowych, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji z Sprzedawcę,
b) żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa, w tym celu należy wysłać pismo, listem poleconym, na adres siedziby Sprzedawcą,
c) sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, w tym celu należy wysłać pismo, listem poleconym, na adres siedziby Sprzedawcy.
d) Po zakończeniu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, Sprzedawca nie będzie przetwarzać danych osobowych wymienionych w ust. 6, za wyjątkiem tych danych, które są: dopuszczone do przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub umowy, niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług. Sprzedawca usunie w takim przypadku wszelkie oznaczenia identyfikujące Użytkownika oraz zakończenie sieci telekomunikacyjnej i system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik, chyba że Użytkownik wyrazi zgodę na nieusuwanie tych oznaczeń.
e) Dane, o których mowa w ust. 8 przetwarzane będą tylko w zakresie niezbędnym dla zrealizowania zamówienia i po jej zakończeniu zostaną niezwłocznie usunięte przez Sprzedawcę.

§14
Własność intelektualna

1. Sprzedawca oświadcza, że w związku lub wykonaniu świadczenia na rzecz Użytkownika realizacji zamówienia) udostępnia Użytkownikowi treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim.
2. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa własności intelektualnej. W szczególności wszelkie kopiowanie, wprowadzanie zmian, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści bez pisemnej zgody Użytkownika, jest zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§15
Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca ma prawo zablokować dostęp do Serwisu lub jego części z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu, lub wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Użytkownika lub Sprzedawcę.
2. Użytkownik nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu będzie przebiegało niewadliwie.
3. W odniesieniu do informacji prezentowanych w ramach Serwisu, które zostały w nim zamieszczone lub dostarczone przez podmioty trzecie, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, lub kompletność tych informacji, jak również za ich przydatność dla jakichkolwiek działań Użytkownika.
4. Sprzedawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, lub postanowieniami umów obowiązujących pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem.
5. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia przez Użytkownika formularzy dostępnych w Serwisie, w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
6. Postanowienia Regulaminu nie naruszają możliwości powoływania się przez Użytkowników będących konsumentami na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.
7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innych obowiązujących przepisów prawa.
8. Spory wynikłe na tle interpretacji lub wykonania Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy według przepisów prawa.

OŚWIADCZAM, ZE ZOSTAŁAM/-EM POINFORMOWANA/-NY I AKCEPTUJĘ PONIŻSZE USTALENIA DOT. KORZYSTANIA Z KARTY KLIENTA: AUTOREM KARTY KLIENTA JEST BARBARA DRABCZYK. AUTOROWI PRZYSŁUGUJĄ WYŁĄCZNIE AUTORSKIE PRAWA OSOBISTE. ZAMAWIAJĄCY MOŻE KORZYSTAĆ Z KARTY KLIENTA W NASTĘPUJĄCYM ZAKRESIE: 1) W ZAKRESIE UTRWALANIA I ZWIELOKROTNIANIA UTWORU – WYTWARZANIE KOPII KARTY KLIENTA; 2) WPROWADZANIA DO TREŚCI KARTY KLIENTA KONIECZNYCH ZMIAN. ZAMAWIAJĄCY NIE JEST UPRAWNIONY DO INNEGO ROZPOWSZECHNIA KARTY KLIENTA, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI DO SPRZEDAŻY, NAJMU, UŻYCZENIA.